دریافت کد تخیف ۵ هزار تومانی سفارش غذا از چنگال معتبر تا ۳ شهریور ۹۸
.بدون محدودیت اولین سفارش